Privacy Statement

Sanature B.V. verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid.

Sanature B.V. zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij deze derden aan hen per overeenkomst dezelfde vertrouwelijkheid is opgelegd, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Werkingssfeer van dit privacy statement

Dit privacy statement geldt voor de persoonsgegevens, die in het kader informatieverstrekking, de verkoop van producten en diensten en/of door promotionele activiteiten in relatie tot de verkoop van onze producten en diensten worden verzameld door Sanature B.V. Er wordt onderscheid gemaakt tussen persoonsgegevens en verkeersgegevens.

Persoonsgegevens

Tijdens onze dienstverlening wordt er in sommige gevallen gevraagd naar persoonsgegevens. Deze omvatten bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum en kunnen worden gebruikt:

 • Om de dienstverlening technisch mogelijk te maken
 • Om in te schatten of de betreffende dienstverlening voor u bedoeld is
 • Om u te laten weten of de betreffende dienstverlening geschikt is voor u of niet
 • Om uw inloggegevens te verstrekken voor deelname aan bepaalde dienstverlening en/of promoties
 • Om uw mening te vragen over productervaringen, persoonlijke voorkeuren en onze de dienstverlening
 • Om u na het invullen van vragenlijsten persoonlijk te berichten
 • Om de dienstverlening te evalueren
 • Voor administratieve doeleinden

Verkeersgegevens

Bij het bezoeken van onze website worden verkeersgegevens geregistreerd. Deze omvatten bijvoorbeeld de datum van bezoek, de tijdsduur die u ingelogd bent, surfgedrag, IP-adressen en URL’s en kunnen gebruikt worden:

 • Voor beheerstechnische doeleinden zoals voldoende servercapaciteit voor het aantal bezoekers
 • Voor administratieve doeleinden zoals de verwerking van declaraties
 • Voor het bepalen van de effectiviteit van dienstverlening en/of marketing.
 • Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Sanature B.V., tenzij:

Sanature B.V. dit doet in het kader van wettelijke verplichtingen of als dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Websites gelinkt aan websites van Sanature B.V.

De websites van Sanature B.V. bevatten links naar websites die niet door of in opdracht van Sanature B.V. zijn vervaardigd. Sanature B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte websites en hoe die websites uw persoonsgegevens behandelen.

Cookies

Op de websites van Sanature B.V. kan gebruik worden gemaakt van cookies. Deze kunnen gebruikt worden om de toegang te controleren en ter vergemakkelijking van het gebruik van bepaalde omgeving. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden aangemaakt.

Beveiliging gegevens

Sanature B.V. maakt gebruik van beveiliging- of veiligheidsprocedures tegen diefstal, verlies en misbruik door derden en zorgt dat uitsluitend bevoegde personen toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens. Als u de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn bij Sanature B.V. of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sanature.com.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Sanature B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van diefstal van persoonsgegevens of eventuele schade als gevolg van diefstal van persoonsgegevens opgeslagen en beheert in de systemen van Sanature B.V., tenzij deze het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van de verwerker van uw persoonsgegevens. In het voorkomende geval is vergoeding van de schade beperkt tot de direct geleden schade door degene wiens persoonsgegevens het betreft. Sanature B.V. is niet verplicht tot verdere vergoeding van materiële en immateriële schade en kosten of eventuele gevolgschade, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sanature.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Sanature B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bewaartermijn

Sanature B.V. bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe Sanature B.V. deze gegevens heeft verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk of contractueel is vastgesteld.

Wijziging Privacyverklaring

Sanature B.V. behoudt het recht dit privacy statement te allen tijde te wijzigen. Dit privacy statement is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden voor eventuele wijzigingen.